INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Uzņēmums BASF SE (turpmāk tekstā – “mēs”) personas datu aizsardzības jautājumiem pievērš ļoti lielu uzmanību, tāpēc vēlamies Jūs informēt par to, kādā veidā tiks izmantoti Jūsu personas dati, ja apstiprināsiet savu piekrišanu BASF Agro informācijas saņemšanai.

Vairāk informācijas par to, kādus personas datus mēs ievācam, kad apmeklējat mūsu interneta vietni, atradīsiet BASF Datu aizsardzības politikā.

Kurš ir datu pārzinis?

BASF SIA
Lambertu iela 33 B, Mārupe LV-2167, Latvia

Kas ir atbildīgā kontaktpersona par datu aizsardzības jautājumiem?

Taika Hemmila
Mobile: +358 40 661 9855
BASF Oy
EU/HNF HR
Helsinki, Finland
taika.hemmila@basf.com


Kādi personas dati tiks apstrādāti un kā mēs tos ievācam?

Ja Jūs reģistrējaties BASF Agro informācijas saņemšanai, mēs ievācam reģistrācijas veidlapā norādītos personas datus.

Šos personas datus mēs ievācam tieši no Jums brīdī, kad reģistrējaties BASF Agro informācijas saņemšanai.

Jūsu IP adrese tiks saglabāta brīdī, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.


Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats?

BASF Agro ziņās mēs informējam Jūs par produktiem un pakalpojumiem, kurus uzņēmums piedāvā augu aizsardzības jomā, kā arī, ja tas ir aktuāli, par produktu reģistrāciju vai gaidāmajiem pasākumiem, kā arī aktuālo situāciju uz lauka un citām BASF aktualitātēm. Ja reģistrējaties informācijas saņemšanai, mēs ievācam, saglabājam un izmantojam Jūsu personīgos datus tikai tādēļ, lai nosūtītu Jums izdevumu(-s), izmantojot Jūsu izvēlēto sakaru kanālu, savukārt Jūsu IP adresi mēs saglabājam, lai varētu pierādīt, ka esat devis piekrišanu minētajām darbībām.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto, Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, kuru Jūs sniedzat reģistrācijas brīdī.

Kurš saņems Jūsu personas datus?

Mūsu uzņēmumā Jūsu personas dati būs pieejami tikai tiem darbiniekiem, kas ir iesaistīti BASF Agro ziņojumu nosūtīšanā Jums, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu šo pakalpojumu.

Informatīvo ziņojumu nosūtīšanai pa e-pastu mēs izmantojam - uzņēmuma UAB Mailerlite, Paupio 46, Vilnius, Lietuva, nodrošināto pakalpojumu (turpmāk tekstā – “Mailerlite”). Abonējot vienu vai vairākus mūsu e-pasta informatīvos izdevumus, tikai Jūsu e-pasta adrese, kuru norādāt reģistrācijas brīdī, tiek pārsūtīta uz Mailerlitel serveri Lietuvā un tiek tajā saglabāta. Pēc tam, kad esat reģistrējies e-pasta informatīvā izdevuma saņemšanai, Jūs saņemat e-pastu no BASF, kas apstiprina Jūsu adreses iekļaušanu attiecīgajā e-pastu sarakstā. Mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem Mailerlite saglabā un izmanto Jūsu e-pasta adresi tikai un vienīgi informatīvā izdevuma nosūtīšanai. Ja esat reģistrējies īsziņā nosūtīta informatīvā izdevuma saņemšanai, Jūs saņemat īsziņu, kas apstiprina Jūsu iekļaušanu to abonentu sarakstā, kuri saņem izdevumu īsziņas veidā.

Īsziņu nosūtīšanai mēs izmantojam SIA “Sales.lv”, Antonijas 22-3, Rīga, LV-1010 pakalpojumu. Abonējot īsziņā nosūtītu informatīvo izdevumu, Jūsu kontakttālruņa numurs tiek pārsūtīts un saglabāts Sales. lv, kas atrodas Latvijā.

Saziņai pa tālruni mēs izmantojam Latvijas Mobilais Telefons SIA Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 pakalpojumu.

Pasta sūtījumiem mēs izmantojam Fitek SIA, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, pakalpojumu. Abonējot pa pastu nosūtītu informatīvo izdevumu, Jūsu vārds un adrese [ievadiet papildu pārsūtītos datus] tiek pārsūtīti un saglabāti Fitek, kas atrodas Latvijā.

Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Mēs glabāsim Jūsu personas datus, kas nepieciešami, lai nosūtītu Jums BASF Agro informatīvos ziņojumus tik ilgi, kamēr Jūs vēlēsieties saņemt no mums šo pakalpojumu.

Katra e-pasta informatīvā izdevuma apakšā norādīta hipersaite, caur kuru Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no turpmākas izdevuma saņemšanas. No BASF Agro ziņu saņemšanas e-pastā Jūs jebkurā laikā varat atteikties arī nosūtot attiecīgu lūgumu uz mūsu iepriekš norādīto e-pasta vai pasta adresi. Atsakoties no turpmākas izdevuma abonēšanas, Jūs atsaucat savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu izmantošanai, taču tas nekādā veidā neietekmē to datu apstrādes likumību, kas, pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu, veikta pirms tās atsaukšanas. Jūs varat atteikties no viena vai visiem BASF Agro ziņojumu saņemšanas veidiem.

Brīdī, kad Jūs atsakāties no turpmākas BASF Agro ziņojumu saņemšanas, tie personas dati, kas bija saglabāti, lai nodrošinātu izdevuma nosūtīšanu Jums, tiks dzēsti, ar nosacījumu, ka šāda dzēšana nav pretrunā ar tiesību aktos noteiktajām datu saglabāšanas prasībām.

Ja Jūs neapstiprināt savu reģistrāciju informatīvā izdevuma saņemšanai e-pastā vai īsziņā (skat. iepriekš), 24 stundas pēc mūsu reģistrācijas apstiprinājuma e-pasta vai īsziņas nosūtīšanas Jums, mēs attiecīgos datus dzēsīsim.

Kādas ir Jūsu tiesības datu aizsardzības jomā?

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par to, vai mēs veicam kādu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī informāciju par to, kādus Jūsu personas datus esam saglabājuši. Vairāk informācijas skat. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantā. Jums ir tiesības vērsties pie mums ar lūgumu labot neprecīzos personas datus, kā arī dzēst visus Jūsu personas datus. Vairāk informācijas skat. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 16. un 17. pantā. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. un 21. pantu, Jums ir tiesības arī ierobežot un iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kā arī saņemt un pārnest Jūsu personas datus, kurus mēs esam saglabājuši strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 20. pantā noteiktajam.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21. panta 1. punktā noteikto, Jums, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas veikta pamatojas uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu, tostarp profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem. BASF apmierina visus iepriekš minētos pieprasījumus, ja un ciktāl šādu rīcību nosaka piemērojamie tiesību akti.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21. panta 2. punktā noteikto, ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības vajadzībām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Par šādu sūdzību izskatīšanu atbildīgā uzraudzības iestāde Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija, kas atrodas Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv .

Uz augšu